Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.

Opole, 11 marca 2005 r.
ZAWIADOMIENIEZawiadamiam, że w dniu 31 marca 2005 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXI. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Przedłożenie sprawozdania Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2004 roku.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

8. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2004.

9. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opolu za rok 2004.

10. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) wskazania powiatowych jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz określenie źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenie,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2005 r,

c) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

d) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Opolskiego,

e) ustalenia wysokości diet.

11. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

12. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha
Wersja XML