Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Sesja RPO - 24.02.2005 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE

Opole, 4 lutego 2005 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 


Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2005 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XX. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Przedłożenie sprawozdania Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6. DOCSprawozdanie Starosty Opolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004

7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska”,

b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2005 rok,

d) zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

e) Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Opolskiego na lata 2004 – 2006,

f) wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej z siedzibą w Suchym Borze,

g) ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników wynagrodzenia,

h) określenia na 2005 rok zadań i środków przeznaczonych przez państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

 

 

 

DOCZałącznik do projektu uchwały nr XX-141-05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2005 r. - streszczenie Programu Ochrony Środowiska
DOCZałącznik do projektu uchwały nr XX-141-05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2005 r. - streszczenie Planu Gospodarki Odpadami
DOCProjekt Uchwały nr XX-141-05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2005 w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z uzasadnieniem
JPEGZałacznik nr 1 do projektu uchwały nr XX-142-05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny
DOCProjekt uchwały nr XX-142-05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt uchwały nr XX-143-05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2005 zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2005 rok wraz z uzasadnieniem
DOCZałącznik do projektu uchwały nr XX-144-05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego PFGZGiK dla Powiatu Opolskiego na 2005 r.
DOCProjekt Uchwały nr XX-144-05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego PFGZGiK dla Powiatu Opolskiego na 2005 r. wraz z uzasadnieniem
DOCZałącznik do projektu uchwały nr XX-145-05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2005 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Opolskiego na lata 2004 - 2006
DOCProjekt Uchwały nr XX-145-05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2005 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Opolskiego na lata 2004 - 2006 wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt Uchwały nr XX-146-05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2005 w sprawie wydania opini dotyczącej uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie likwidacji SPZOZZORL z siedzibą w Suchym Borze wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt Uchwały nr XX-147-05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2005 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
DOCProjekt Uchwały nr XX-148-05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2005 w sprawie określenia na 2005 rok zadań i środkó przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego
 
Wersja XML