Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.

Opole, 6 grudnia 2004 r.
ZAWIADOMIENIEZawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2004 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Prószkowie, ul. Pomologia 11 (Internat) zwołuję XIX. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Przedłożenie sprawozdania Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,

b) wydania opinii,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej,

d) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

e) delegowania radnych do składu komisji,

f) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

g) przekazania Zespołu Szkół w Tułowicach Ministrowi Środowiska,

h) zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach,

i) zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach,

j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2004 r,

k) ustalenia wykazu wydatków nie wygasających na 31 grudnia 2004 r,

l) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2005 r.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha
DOCProjekt uchwały nr XIX/129/04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego
DOCProjekt uchwały nr XIX-130-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wydania opinii
DOCProjekt uchwały nr XIX-131-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej
DOCProjekt uchwały nr XIX-132-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prow. dział. pożytku publicznego
DOCProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prow. dział. pożytku publicznego- załącznik do uchwały nr XIX/132/04
DOCProjekt uchwały nr XIX-133-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie delegowania radnych do składu komisji
DOCProjekt uchwały nr XIX/134/04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przyjecia zadań w zakresie administracji rządowej
DOCProjekt uchwały nr XIX/135/04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przekazania Zespołu Szkół w Tułowicach Ministrowi Środowiska
DOCProjekt uchwały nr XIX/136/04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego ZS w Tułowicach
DOCProjekt uchwały nr XIX/137/04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZS w Tułowicach
DOCProjekt uchwały nr XIX-138-04 Rady Powiatu Opolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2004 r.
DOCProjekt uchwały nr XIX-139-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004
DOCWykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 r. - załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/139/04
DOCPlan finansowy wydatków niewygasających na 2005 r. - załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/139/04
DOCProjekt uchwały nr XIX/140/04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2005 r.
ZIPBudżet na 2005 rok - załącznik do uchwały XIX/140/04
Wersja XML