Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.

Opole, 6 września 2004 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 22 września 2004 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XVII. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I. półrocze 2004 roku oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały nr XIV/85/04 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 marca 2004 r. określającej na 2004 rok zadania i środki przeznaczone z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych powiatu opolskiego,

b) Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów w roku akademickim 2004/2005,

c) Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/2005,

d) zmiany uchwały dotyczącej zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata,

e) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy,

f) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2004 r.

g) wydania opinii

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha
Wersja XML