Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.

Opole, 1 czerwca 2004 r.

ZAWIADOMIENIEZawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2004 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XVI. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest powiat opolski,

b) utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest powiat opolski,

c) utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy Zespole Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest powiat opolski,

d) zmiany uchwały Nr X/71/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2000 r w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

e) utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem prowadzącym jest powiat opolski,

f) utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem prowadzącym jest powiat opolski,

g) utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem prowadzącym jest powiat opolski,

h) zmiany uchwały Nr X/71/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2000 r w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

i) utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy Zespole Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest powiat opolski,

j) zmiany uchwały Nr XXVI/230/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2002 r dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół w Tułowicach,

k) przekształcenia Liceum Zawodowego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chróścinie, dla którego organem prowadzącym jest powiat opolski,

l) zmiany uchwały Nr X/71/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2000 r w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

m) warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

n) warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie,

o) zmiany uchwały nr XIV/85/04 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 marca 2004 r określającej na 2004 rok zadania i środki przeznaczone z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych powiatu opolskiego,

p) zmiany Uchwały Nr V/22/99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.03.1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

q) wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości gruntowych oraz wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, tych nieruchomości,

r) oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu opolskiego,

s) ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,

t) zmian w planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,

u) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2004 rok,

v) przystąpienia Powiatu Opolskiego do realizacji projektu „eurząd dla mieszkańców Opolszczyzny”,

w) umorzenia należności pieniężnych z tytułu pożyczek udzielonych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ozimku.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha
DOCProjekt Uchwały nr XVI-95-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przekszt. LO dla Dor. wchodzącego w skład ZS w Ozimku wraz z załącznikiem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-96-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie utworzenia Publ. Uzup. LO przy ZS w Ozimku wraz z załącznikiem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-97-04 Rady Powiatu Opolskiegow sprawie utworzenia Publ. Uzupełn. LO dla Dorosłych przy ZS w Ozimku wraz z załącznikiem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-98-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany Uchwały nr X-71-00 nadania i odnowienia aktów zał. szkół, pp-p i plac. opiek.- wych. - ZS Ozimek wraz z załącznikiem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-99-04 Rady Powiatu Opolskiegow sprawie utworzenia Publ. Uzup. LO przy ZS im. B.Chrobrego w Niemodlinie wraz z załącznikiem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-100-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie utw. Publ. Uzup. LO przy ZS im. B.Chrobrego w Niemodlinie wraz z załącznikiem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-101-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie utw. Publ. LO dla Dor. przy ZS im. B. Chrobrego w Niemodlinie wraz z załącznikiem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-102-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr X-71-00 w sprawie nadania i odnowienia aktów zał. szkół, pp-p i plac. opiek.- wych. - ZS Niemodlin - wraz z załącznikiem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-103-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie utw. Publ. LO dla Dor. przy ZS w Tułowicach wraz z załącznikiem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-104-04 Rady Powiatu Opolskiegow sprawie zmiany uchwały nr XXVI-230-02 z dnia 31.01.2002 r. dot. utw. ZS w Tułowicach wraz z załącznikiem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-105-04 Rady Powiatu Opolskiegow sprawie przekształcenia Liceum Zawodowego dla Dor. wchodzącego w skład ZS w Chróścinie wraz z załącznikiem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-106-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany uchwału nr X-71-00 z dnia 24.02.00 w sprawie nadania i odnowienia aktów założ. szkół, pp-p, plac. opiek. - wych.- ZS w Chróścinie wraz z załącznikiem
DOCUzasadnienie do uchwał nr XVI- 95 do 106 - 04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przekształcenia i utworzenia nowych typów szkół w Powiecie Opolskim w roku szkolnym 2004-2005
DOCProjekt Uchwały nr XVI-107-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dzieci w placówkach lub osoby pełnioletniej w plac. opiek. - wychow. wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-108-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie częściowego lub całkowiego zwalniania rodz. biol. z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-109-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XIV-85-04 Rady Powiatu Opolskiego określającej na 2004 r. zadania i środki z PFRON wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-110-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany Uchwały nr V-22-99 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie utworzenia PCPR wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt uchwały nr XVI-111-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości gruntow. oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetar. wraz z uzasadnienieniem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-112-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Opolskiego wraz z uzasadnieniem
DOCZałącznik do Uchwały nr XVI-112-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Opolskiego
DOCProjekt Uchwały nr XVI-114-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmian w planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-115-04 Rady Powiatu Opolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2004 r wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-116-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Opolskiego do realizacji projektu - Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny - wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt Uchwały nr XVI-117-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu pożyczek udzielonych dla SP ZOZ ZOZ w Ozimku wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt Uchwały Nr XVI-113-04 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia wysoko¶ci stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z uzasadnieniem
Wersja XML