Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.

Opole, 19 kwietnia 2004 r.

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2004 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XV. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za rok 2003.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania KM PSP w Opolu za rok 2003.

7. Informacja z działalności Zarządu Powiatu Opolskiego oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2003 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2003 rok – podjęcie uchwały w tych sprawach.

9. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) załatwienia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie,

b) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej,

c) zawarcia porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki na założenie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych,

d) odwołania radnego z Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,

e) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.


10. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

11. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha
Wersja XML