Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu energia elektryczna -AG.272.7.2021.pdf
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostawa energii elektrycznej - AG.272.7.2021.pdf

DOCXzałącznik nr 1 do SWZ oferta energia elektryczna.docx

PDFzałącznik nr 2 do SWZ Punkty poboru energii elektryycznej.pdf

DOCXZałącznik nr 3 do SWZ- OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx energia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1.docx

DOCZałącznik nr 5 do SWZ - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc

DOCXZałącznik nr 6 do SWZ- OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SWZ -Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o wykonanie zamówienia.docx

PDFZałącznik nr 8 do SWZ umowa na dostawę energii elektrycznej - Powiat Opolski na 2022.pdf

PDFzałącznik nr 9 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZałącznik do opisu przedmiotu zamówienia -dane do faktury.pdf

PDFZałącznik nr 10 - ID identyfikator postępowania na miniportalu.pdf
 

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.7.2021.pdf
 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert - AG.272.7.2021.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.7.2021.pdf
 

Wersja XML