Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - AG.272.6.2021 - dostawa tablic rejestracyjnych.pdf
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TABLICE REJESTRACYJNE- AG.272.6.2021.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy tablice rejestracyjne.docx

DOCXZałącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx

DOCXZałącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1.docx

DOCZałącznik nr 4 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc

DOCXZałącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw.docx

DOCXZałącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx

DOCXZałącznik nr 7 -Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o wykonanie zamówienia.docx

PDFZałącznik nr 8 - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Opis przedmintu zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 10 - ID identyfikator postępowania na miniportalu.docx.pdf

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.6.2021.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert - AG.272.6.2021.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.6.2021.pdf

 

Wersja XML