Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Dostawa i montaż regałów jezdnych i stałych w budynku archiwum przy ul. Pużaka 53 w Opolu” - AG.272.5.2021

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - AG.272.5.2021 - dostawa i montaż regałow jezdnych i stałych.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 03.09.2021 - AG.272.5.2021 - dostawa i montaż regałow jezdnych i stałych.pdf

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.5.2021.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy - po zmianie.docx

DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx NIEAKTUALNY

DOCXZałącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx

DOCXZałącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1.docx

DOCZałącznik nr 4 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc

DOCXZałącznik nr 5 - wykaz wykonanych dostaw.docx

DOCXZałącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx

DOCXZałącznik nr 7 -Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o wykonanie zamówienia.docx

PDFZałącznik nr 8 - projekt umowy na dostawę i montaż regałów jezdnych i stałych - Pużaka 53.pdf

PDFZałącznik nr 9 - opis przedmiotu zamówienia - regały -Pużaka.pdf

PDFZałącznik nr 9 - projekt techniczny przebudowy - opis regałów str. 10 i rys. A-1.pdf

PDFZałącznik nr 10 - ID identyfikator postępowania na miniportalu.pdf
 

Zapytania do treści SWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego:

PDFZapytania i odpowiedzi do SWZ z dn. 02.09.2021 - AG.272.5.2021.pdf

PDFZapytania i odpowiedzi do SWZ II z dn. 06.09.2021 - AG.272.5.2021.pdf

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.5.2021.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.5.2021.pdf
PDFSprostowanie omyłki rachunkowej w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.5.2021.pdf

Wersja XML