Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXII sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokoły z głosowań

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku 2021

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Murów).pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Nowe Budkowice).PDF

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Stare Budkowice).pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Zagwiździe).pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFPrzyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFPrzyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021r.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021r.pdf

Wersja XML