Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących przyjęcia projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim 2021-2025”

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza konsultacje z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie przyjęcia projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim 2021-2025”.

I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ogółu mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Opolskiego w sprawie przyjęcia projektu   „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2021-2025”

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach jest ogół mieszkańców i organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Opolskiego.

3. Termin Konsultacji: 30.12.2020-19.01.2021

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce ,,Dla mieszkańców”- ,,Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Starostwa Powiatowego  przy ul. 1 Maja 29.
 2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji (zał. nr 1).
 3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie 30.12.2020-19.01.2021 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, przesłać faxem na nr 775415103 lub mailem na adres  .
  W tytule maila należy wpisać: konsultacje w sprawie przyjęcia projektu  „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2021-2025”
 4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie w Opolu przy ul. Książąt Opolskich  27 (pokój nr 106), tel. 77 44 10 567.
 5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym
  na zamieszczanie ogłoszeń.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Opolskiego

Henryk Lakwa

PDFOGŁOSZENIE o konsultacjach Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2020-2025.pdf
PDFUchwała Nr 1339/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.
DOCFORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH zał nr 1.doc
PDFProgram Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2020 - 2025 - projekt.pdf
 


PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1375/21 z dn. 20 stycznia 2021 r. w spr. przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego raportu z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2021 – 2025”
PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu ,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2021- 2025”
 

 

Wersja XML