Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Opolskiego

ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021 ”

 

I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1057) na temat projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 3. Termin konsultacji od 18 listopada do 9 grudnia 2020 r.

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce ogłoszenia i komunikaty – konsultacje, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29 na tablicy ogłoszeń,
 2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji /zał. nr 1/
 3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można przesłać w terminie od 18 listopada do 9 grudnia 2020 r. faxem (77-5415103) lub mailem na adres .W tytule maila należy wpisać „Konsultacje Roczny Program Współpracy 2021”.
 4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29 pod nr tel. 775415168.
 5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.

Wicestarosta Opolski

Leonarda Płoszaj

 

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
PDFUchwała nr 1237/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
PDFRoczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021 - projekt
DOCXZałącznik do uchwały nr 1237/20 z dnia 18 listopada 2020 r. - FORMULARZ KONSULTACJI
 


PDFRaport podsumowujący konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021”
 

Wersja XML