Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza konsultacje z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.

I. PRZEDMIOT  I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ogółu mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Powiatu Opolskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Opolskiego.
 3. Termin konsultacji: od 28 lipca do 18 sierpnia 2020 r.

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29.
 2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza.
 3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie od 28 lipca do 18 sierpnia 2020 r., do godz. 15.30 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, przesłać faxem na nr 775415103 lub mailem na adres . W tytule maila należy wpisać „Konsultacje w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w 2021 r.”.
 4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu,
  ul. 1 Maja 29, pok. 402.
 5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Opolskiego oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu w miejscu wyznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

         Przewodniczący Zarządu

           Powiatu Opolskiego

               Henryk Lakwa

DOCFurmularz konsultacji.doc
PDFFormularz konsultacji skan.pdf
PDFRozkład dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.pdf
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.pdf
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.pdf
PDFUchwała nr 1092/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021r.
PDFUchwała nr 1092/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021r. skan
 

Wersja XML