Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Część informacji jako skany w formacie PDF.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-27.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Wrzeciono, jwrzeciono@powiatopolski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 54 15 171. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2015-02-26.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-09-26.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45 - 068 Opole, ul. 1 Maja 29
Tel.: 77 5415101
Faks: 77 5415103
E-mail:
Strona internetowa: powiatopolski.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.powiatopolski.pl , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Dostępność architektoniczna

Budynek wyposażony w podjazd do drzwi wejściowych od strony ul. 1 Maja (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim) oraz w platformę 1-osobową umożliwiającą dostanie się osobie na wózku inwalidzkim do pomieszczenia Kancelarii (biura podawczego) oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające sie na wózku inwalidzkim swoje sprawy urzędowe mogą załatwiać w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze przy wejściu do budynku.

Budynek wyposażony w podjazd do drzwi wejściowych od strony pl. Wolności (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim) oraz w windę osobową dostosowaną do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim, umożliwiającą dostanie się osobie na wózku inwalidzkim do pomieszczeń Starostwa zlokalizowanych na II piętrze budynku, gdzie osoby te mogą załatwiać swoje sprawy urzędowe.

Budynek wyposażony w podjazd do drzwi wejściowych od strony ul. Książąt Opolskich (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim) oraz w platformę 1-osobową umożliwiającą dostanie się osobie na wózku inwalidzkim na wysoki parter do toalety dla osób niepełnosprawnych oraz do pomieszczeń Starostwa, gdzie osoby te mogą załatwiać swoje sprawy urzędowe.

Budynek wyposażony w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych od strony parkingu z tyłu budynku (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim). Pracownik urzędu przychodzi obsłużyć taką osobę bezpośrednio przy wejściu do budynku.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w urzędzie Starostwa Powiatowego w Opolu.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem - Sekretarzowi Powiatu Opolskiego telefonicznie pod numerem 77 54 15 104, e-mail:  lub Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego pod numerem 77 54 15 170, e-mail:  albo listownie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.Wersja XML