Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego”

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 557491-N-2019.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ - AG.272.7.2019.pdf

DOCXZałącznik nr 1.1 - Formularz ofertowy - zadanie 1.docx

DOCXZałącznik nr 1.2 - Formularz ofertowy - zadanie 2.docx

DOCXZałącznik nr 1.3 - Formularz ofertowy - zadanie 3.docx

DOCXZałącznik nr 1.4 - Formularz ofertowy - zadanie 4.docx

DOCXZałącznik nr 1.5 - Formularz ofertowy - zadanie 5.docx

DOCXZałącznik nr 1.6 - Formularz ofertowy - zadanie 6.docx

DOCXZałącznik nr 1.7 - Formularz ofertowy - zadanie7.docx

DOCXZałącznik nr 1.8 - Formularz ofertowy - zadanie 8.docx

DOCXZałącznik nr 1.9 - Formularz ofertowy - zadanie 9.docx

DOCXZałącznik nr 1.10 - Formularz ofertowy - zadanie 10.docx

DOCXZałącznik nr 1.11 - Formularz ofertowy - zadanie 11.docx

DOCXZałącznik nr 2.docx

DOCXZałącznik nr 3a - dla zadań 3, 5, 7.docx

DOCXZałącznik nr 3b - dla zadań 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11..docx

DOCXZałącznik nr 4.docx

DOCXZałącznik nr 5.docx

DOCXZałącznik nr 6.docx

DOCXZałącznik nr 7.docx

PDFZałącznik 8a - Wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 8.b.1.pdf

PDFZałącznik nr 8.b.2.pdf

PDFZałącznik nr 8.b.3.pdf

PDFZałącznik nr 8.b.4.pdf

PDFZałącznik nr 8.b.5.pdf

PDFZałącznik nr 8.b.6.pdf

PDFZałącznik nr 8.b.7.pdf

PDFZałącznik nr 8.b.8.pdf

PDFZałącznik nr 8.b.9.pdf

PDFZałącznik nr 8.b.10.pdf

PDFZałącznik nr 8.b.11.pdf

PDFZałącznik nr 9 a - Warunki techniczne dla zadania nr 1 - Powiat Głubczycki.pdf

PDFZałącznik nr 9 b - Warunki techniczne dla zadania nr 2 - Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.pdf

PDFZałącznik nr 9 c - Warunki techniczne dla zadania nr 3 - Powiat Kluczborski.pdf

PDFZałącznik nr 9 d - Warunki techniczne dla zadania nr 4 - Powiat Krapkowicki.pdf

PDFZałącznik nr 9 e - Warunki techniczne dla zadania nr 5 - Powiat Namysłowski.pdf

PDFZałącznik nr 9 f - Warunki techniczne dla zadania nr 6 - Powiat Nyski.akt.pdf

PDFZałącznik nr 9 g - Warunki techniczne dla zadania nr 7 - Powiat Oleski.pdf

PDFZałącznik nr 9 h - Warunki techniczne dla zadania nr 8 - Powiat Opolski.pdf

PDFZałącznik nr 9 i - Warunki techniczne dla zadania nr 9 - Powiat Prudnicki.pdf

PDFZałącznik nr 9 j - Warunki techniczne dla zadania nr 10 - Powiat Strzelecki.pdf

PDFZałącznik nr 9 k - Warunki techniczne dla zadania nr 11 - Miasto Opole.pdf

DOCXZałącznik nr 10.docx

DOCXZałącznik nr 11.docx

PDFZałącznik nr 12.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

JPEGProtokół z otwarcia ofert - strona 1.jpeg

JPEGProtokół z otwarcia ofert - strona 2.jpeg

JPEGProtokół z otwarcia ofert - strona 3.jpeg

JPEGProtokół z otwarcia ofert - strona 4.jpeg

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr 3, 4 i 10:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu w zakresie zadań 3, 4 i 10 - AG.272.7.2019.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr 5 i 8:

PDFZawiadomienie o unieważnienie postepowania w zakresie zadania nr 5 i 8.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr 2 i 7:

PDFZawiadomienie o unieważnienie postepowania w zakresie zadania nr 2 i 7.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr 1:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.7.2019 - zadanie nr 1.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr 6:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.7.2019 - zadanie nr 6.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr 9:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.7.2019 - zadanie nr 9.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 11:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.7.2019 - zad. 11.pdf

Wersja XML