Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Murów

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu 516493-N-2019.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ - AG.272.3.2019.pdf

DOCZałącznik nr 1, 2 oraz 11 do SIWZ - AG.272.3.2019.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 8a do SIWZ - wzór umowy Murów.pdf

PDFZałącznik nr 8b - wzór umowy ppdo.pdf

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia Murów.pdf

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.3.2019.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.3.2019.pdf

Wersja XML