Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2018-10-11

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 18 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, przy ul. 1 Maja 29 zwołuję XLV sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja z przebiegu pracy Zarządu Powiatu Opolskiego.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego,

b) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

c) zmiany Uchwały nr XXXVII/272/18 z dnia 15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

d) zmiany uchwały NR V/22/99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

e) określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza,

f) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku,

g) powierzenia Gminie Tułowice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,

h) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Gminy Dąbrowa nieruchomości zabudowanejpołożonej w Chróścinie,

i) zmiany uchwały Nr XXVIII/191/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Opolskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

j) szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich,

k) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021,

l) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.,

m) zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.

 

7.Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8.Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady  Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

 

 

Posiedzenia komisji:

PDFProjekt Uchwały Nr XLV-312-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXI-257-02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r.w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLV-313-18 RPO z dnia 18.10.2018 r w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy pp2019.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLV-314-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII-272-18 z dnia 15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLV-315-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR V-22-99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia PCPR.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLV-316-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań sł.ochronie powietrza.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLV-317-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLV-318-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tułowice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLV-319-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Gminy Dąbrowa nieruchomości zabudowanej położonej w Chróścinie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLV-320-18 RPO z dnia 18.10.2018 r w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII-191-17 RPO z dn. 9.03.2017 r. w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjal.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLV-321-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLV-322-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLV-323-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLV-324-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XLV-322-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XLV-322-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. - WPF.pdf
 

Wersja XML