Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 593991 - AG.272.5.2018.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ - Dźwig Ozimek - AG.272.5.2018.pdf

DOCZałącznik nr 1-3 do SIWZ - AG.272.5.2018.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - AG.272.5.2018.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - AG.272.5.2018.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - AG.272.5.2018.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - AG.272.5.2018.doc

PDFZał. nr 8 - wzór umowy - wymiana windy.pdf

PDFZał. nr 9 - opis przedmiotu zamówienia wymiana windy.pdf

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ - AG.272.5.2018.doc

 

Projekt budowlano - wykonawczy:

PDF01.Ekspertyza techniczna.pdf

PDF02.CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA.pdf

PDF03.Informacja dotycząca BIOZ.pdf

PDF04.zalcznik graficzny 1_1.pdf

PDF05.zalcznik graficzny 1_2.pdf

PDF06.S_01.pdf

PDF07.K01.pdf

PDF08.K02.pdf

PDF09.K03.pdf

PDF10.K04.pdf

PDF11.K05.pdf

PDF12.K06.pdf

PDF13.K07.pdf

PDF14.K08.pdf

PDF15.K09.pdf

PDF16.K10.pdf

PDF17.K11.pdf

PDF18.K12.pdf

PDF19.K13.pdf

PDF20.Opis techniczny.pdf

PDF21.E1-plan instalacji elektrycznej szyb windowy.pdf

PDF22.E2-plan instalacji elektrycznej podszybie.pdf

PDF23.E3-plan instalacji elektrycznej piwnica.pdf

PDF24.E4-plan instalacji elektrycznej parter.pdf

PDF25.E5-plan instalacji elektrycznej I II III piętro.pdf

PDF26.E6-plan instalacji elektrycznej maszynownia.pdf

PDF27.E7-schemat zasilania.pdf

PDF28.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf

PDF29.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - elektryka.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert: (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.5.2018.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.5.2018.pdf

 

Wersja XML