Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach

WB.6740.1.5.2018.DB                                                                    

Opole, dnia 13 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

W SPRAWIE DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam,

że dnia 8 czerwca 2018 r., na wniosek zarządcy drogi – Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w nawiasie podano numery działek po podziale):

455/235 (1276/235, 1277/235, 1278/235), 1235/233 (1279/233, 1280/233, 1281/233), 1238/235 (1274/235, 1275/235) 1260/234, 1263/242, k. m. 11, obrębu Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki,

- poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

941/243, 1239/235,  k. m. 11, obrębu Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 201 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Wersja XML