Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2018.04.19

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 6. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2017 r.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Opolskiego za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Opolskiego grodzkiego i ziemskiego w roku 2017.
 9. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
 2. przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2018 r.,
 3. ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także niektórych innych składników wynagrodzenia,
 4. utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim,
 5. określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania,
 6. przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu,
 7. przystąpienia Powiatu Opolskiego do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
 8. powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021,
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.

 

 1.  Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2.  Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

                   Stefan Warzecha

 

Posiedzenia komisji:

PDFMapa 1.pdf
PDFMapa 2.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII-278-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII-279-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do r .pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII-280-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego...pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII-281-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII-282-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy o.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII-283-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Op.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII-284-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Opolskiego do realizacji proj. pn. _Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze..pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII-285-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzani drogami powiatowymi.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII-286-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII-287-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.pdf
PDFPrzedsięwzięcia 28.04.2018.pdf
PDFWPF 26.04.2018.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XXXVIII-283-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie przyjęcia przez RPO Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 r. sporządzonej przez PCPR.pdf
 

Wersja XML