Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2018 roku

Uchwała nr 1837/18

Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 26 marca 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych

spółkom wodnym w 2018 roku

Na podstawie art. 443 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566), § 3 Uchwały nr XXXIII/249/13 Rady Powiatu  Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiat u Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014, poz. 155), Uchwały nr XXXV/253/17 z dnia 21 grudnia 2017r. Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2018 (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2018r. poz. 249), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym na  bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Przykładowy wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatopolski.pl, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Powiatu Opolskiego ww.powiatopolski.pl

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Opolskiego

 1. Henryk Lakwa
 2. Leonarda Płoszaj
 3. Krzysztof Wysdak
 4. Sybilla Stelmach
 5. Rudolf Mohlek

PDFUchwała nr 1837/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2018 roku.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały nr 1837/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 marca 2018 r. - ogłoszenie
DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały nr 1837/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 marca 2018 r. - wniosek

Wersja XML