Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2017.12.14    

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Tułowicach zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.;
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017- 2021;
 3. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
 4. omówienie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok przedłożonego uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1579/17 z dnia 15 listopada 2017 r.,
 5. uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2018:
 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców,
 4. przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
 5. dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji,
 6. głosowanie każdego wniosku osobno,
 7. głosowanie całej uchwały budżetowej.
 1. omówienie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021 przedłożonego Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego  Nr 1579/17 z dnia 15 listopada 2017 r.,
 2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021,
 3. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
 4. zmiany Uchwały nr XXVIII/190/17 z dnia 9 marca 2017 r. określającej na 2017 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego;
 5. przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017- 2027”,
 6. powierzenia Gminie Prószków prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XVIII Dożynek Powiatowych,
 7. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 8. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

 

Terminy posiedzeń komisji

- Komisja Budżetu –  21.12.2017 r. o godz.9.00

- Komisja Polityki Gospodarczej –  21.12.2017 r. o godz. 9.15

- Komisja Polityki Społecznej – 21.12.2017 r. o godz. 8.45

- Komisja Rewizyjna – 21.12.2017 r. o godz. 9.30

 

PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-250-17 RPO z dnia 21.12.2017 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r..pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-251-17 RPO z dnia 21.12.2017 r. zmieniajacy uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu.pdf
PDFZalącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-251-17 RPO z dnia 21.12.2017 r. zmieniający uchwałe w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV-251-17 RPO z dnia 21.12.2017 r. zmieniajacy uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Oposkiego na lata 2017-2021.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-252-17 RPO z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.pdf
PDFBudżet 2018.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-255-17 RPO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XXXV-255-17 RPO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-256-17 RPO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII19017 z dnia 9 marca 2017r. określającej na 2017 rok zadania.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXV-257-17 RPO z dnia 21.12.2017 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.pdf
PDFZałącznik do projektu Uchwały Nr XXXV-257-17 RPO z dnia 21.12.2017 r. w sprawie przyjęcia przez RPO Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-258-17 RPO z dnia 21.12.2017 r. sprawie powierzenia Gminie Prószków prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-259-17 RPO z dnia 21122017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie.pdf
PDFZałącznik do projektu Uchwały Nr XXXV-259-17 RPO z dnia 21.12.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-260-17 RPO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
 

Wersja XML