Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice

Opole, dnia 31 października 2017r.

WB.6740.1.4.2017.JK

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej

 

          Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2031, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.)

zawiadamiam,

o wydaniu przez Starostę Opolskiego, w dniu 24 lipca 2017r., postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej, występującej w treści decyzji Starosty Opolskiego nr 4 / ZRID / 2017 z dnia 01 września 2017r. znak: WB.6740.1.4.2017.JK, zezwalającej Zarządowi Dróg Powiatowych w Opolu realizację inwestycji drogowej polegającej na  rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka  w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 285/7, 285/1, 173, 69, 188/2, 68, 278, 277, 390, 393, 212, 178, 155, 156, 172, 171, 167, 166/1, 55, 54, 18 obrębu 0122 Stare Siołkowice, gmina Popielów.

 

     W ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 200 w godzinach pracy Urzędu, zapoznać się z treścią postanowienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wersja XML