Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice

Opole, 01 września 2017 r.

WB.6740.1.4.2017.JK

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

          Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją Nr 4/ZRID/2017 z 01 września 2017 r. (znak WB.6740.1.4.2017.JK) zezwolił Zarządowi Dróg Powiatowych w Opolu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka  w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 285/7, 285/1, 173, 69, 188/2, 68, 278, 277, 390, 393, 212, 178, 155, 156, 172, 171, 167, 166/1, 55, 54, 18 obrębu 0122 Stare Siołkowice, gmina Popielów.

 

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popielów na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 200 w godzinach pracy urzędu.

 

Wersja XML