Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 17 sierpnia 2017 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2018”

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Powiatu Opolskiego
ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Rocznego Programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”


I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Opolskiego na temat projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego,

3. Termin Konsultacji od 21 sierpnia do 11 września 2017 roku.


II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce ogłoszenia i komunikaty – konsultacje i w Siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29 na tablicy ogłoszeń,

2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji /zał. nr 1/

3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie od 21 sierpnia do 11 września 2017 roku., do godz. 17.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, pokój 28 (I piętro), przesłać faxem (77-5415103) lub mailem na adres . W tytule maila należy wpisać „Konsultacje Roczny Program Współpracy 2018”,

4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 pokój nr 24 Biuro Rady,

5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.

 

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Opolskiego

Henryk Lakwa

 

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. konsultacji dot. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pp. na rok 2018”.pdf
PDFUchwała Nr 1393/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
PDFRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2018 - projekt.pdf
DOCZałącznik do uchwały Nr 1393/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. - Formularz Konsultacji.doc
 

Wersja XML