Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny o trzy podziemne zbiorniki w Piotrowej

Opole, dnia 10 lipca 2017r.

WB.6740.448.2017.JS

 

S T A R O S T A    O P O L S K I,

            Zgodnie z  art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, pokój 203, zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku z dnia 06 czerwca 2017r. Pana Andrzeja Nowakowskiego o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę polegającą na:

- rozbudowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny o trzy podziemne zbiorniki na gaz płynny o pojemności 6400l każdy wraz z parownikiem o wydajności 200kg/h i przyłączem do stacjonarnej suszarni zbóż w miejscowości Piotrowa, gm. Niemodlin na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 131/2 k.m. 1, obrębu Piotrowa.

 

Wersja XML