Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i odwodnieniu skrzyżowania dróg powiatowych oraz rozbudowie drogi w Magnuszowicach

Opole, 14 czerwca 2017 r.

WB.6740.1.3.2017.JK

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

          Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją Nr 2/ZRID/2017 z 14 czerwca 2017 r. (znak WB.6740.1.3.2017.JK) zezwolił Zarządowi Dróg Powiatowych w Opolu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i odwodnieniu skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice – Grodków i rozbudowie drogi 1509 O Magnuszowice – Magnuszowiczki w miejscowości Magnuszowice na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren:

dz. nr 95/3 (95/6) , 96, 97/2, 134/4, 200 k.m.1 obrębu 0011 Magnuszowice, gmina Niemodlin;

- poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

dz. nr 95/2, 95/3 (95/5) , 97/1, 245, 246, 247 k.m.1 obrębu 0011 Magnuszowice, gmina Niemodlin;

 

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Niemodlin na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 200 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wersja XML