Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej publicznej w miejscowości Turawa i Kotórz Mały

Opole, 26 maja 2017 r.

WB.6740.1.1.2017.JK

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

          Na podstawie art. 11d ust. 5,6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją Nr 1/ZRID/2017 z 26 maja 2017 r. (znak WB.6740.1.1.2017.JK) zezwolił Gminie Turawa na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej publicznej w miejscowości Turawa  i Kotórz Mały na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren:

dz. nr 1175/215, 1172/211, 1170/211, 1168/189 k.m.2 obrębu 0077 Kotórz Mały, gmina Turawa;

dz. nr 147, 199/115 k.m. 3 obrębu 0077 Kotórz Mały, gmina Turawa,

dz. nr 379/1, 378/1, 353/2, 347/1, 356/1, 362/2, 383, k.m.3, obrębu 0138 Turawa, gmina Turawa,

 - poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

dz. nr 1122/290, 254, 1181/211 k.m. 2 obrębu 0077 Kotórz Mały, gmina Turawa,

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 200 w godzinach pracy urzędu.

 

Wersja XML