Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.54.2017.BS - ujęcie wody podziemnej w Starych Siołkowicach

STAROSTA OPOLSKI

          ul.1 Maja 29

        4 5-068 Opole

Opole, 2017-05-26

OŚ. 6341.54. 2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 22 maja 2017 r., postępowania na wniosek Pani Lucyny Majek pracownika firmy Funam Sp. z o.o. we Wrocławiu, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Dionizego Duszyńskiego Wójta Gminy Popielów, w sprawie:

I. Ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych w Starych Siołkowicach, gm. Popielów, obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,  w granicach istniejącego ogrodzenia, w kształcie pięcioboku, o wymiarach 21,65 x 29,65 x 57,20 x 40,5 x 79,45 m, o powierzchni F = 3085,54 m2, na działkach nr 756/8, 756/10 i 756/45 km 5 obręb Stare Siołkowice, we władaniu Gminy Popielów

II. Udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, dla potrzeb komunalnego ujęcia wody w Starych Siołkowicach gm.Popielów,  w szczególności:

1. na wykonanie urządzenia służącego do poboru wody: studni wierconej nr 1a – zastępczej, o głębokości 55,5 m, w obudowie z tworzywa sztucznego;

2. na przebudowę studni na 2 polegającą na wymianie obudowy studni wraz z uzbrojeniem;

3. na szczególne korzystanie z wód, na pobór  wód podziemnych za pomocą studni nr 1a, nr 2 oraz nr 1 (eksploatowanej do momentu uruchomienia studni zastępczej 1a), z utworów  trzeciorzędowych,  dla potrzeb ujęcia wody w Starych Siołkowicach .

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony  Środowiska

Wersja XML