Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu III

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 518298-N-2017 - dach III.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ DACH III - AG.272.7.2017.pdf

DOCZałączniki nr 1-2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 7 - wzór umowy dach III.pdf

PDFzałącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dach III.pdf

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ.doc

 

Dokumentacja projektowa:

Inwentaryzacja:

PDFOpis inwentaryzacji.pdf

PDFElewacje - inwentaryzacja.pdf

JPEGMapa zasadnicza Dach Opole.jpeg

PDFPrzekrój A-A - inwentaryzacja.pdf

PDFRzut 1 piętra - inwentaryzacja.pdf

PDFRzut 2 piętra - inwentaryzacja.pdf

PDFRzut dachu- inwentaryzacja.pdf

PDFRzut parteru- inwentaryzacja.pdf

PDFRzut piwnic - inwentaryzacja.pdf

PDFRzut poddasza.pdf

PDFRzut więźby dachowej.pdf

 

Efekt ekologiczny:

PDFEE_OPOLE UL. KS. OPOLSKICH 27.pdf

 

Projekt budowlano - wykonawczy

Branża architektoniczno - budowlana:

PDFOpis techniczny 25_04_2017.pdf

PDFPlan zagospodarowania terenu.pdf

PDFElewacje.pdf

PDFPrzekrój A-A.pdf

PDFRzut poddasza.pdf

PDFRzut więźby dachowej.pdf

PDFRzut dachu 25_04_2017.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych 25_04_2017.pdf

 

Branża elektryczna:

PDFOpis techniczny Starostwo Opole.pdf

PDFRYS E5 Starostwo Opole elektryczny 29.06.2016.pdf

PDFSTWiOR Starostwo Opole elektryczny 03.08.2016.pdf

 

Wykonanie paneli fotowoltaicznych nie jest przedmiotem zamówienia, instalację odgromową należy wykonać zgodnie z projektem. Ujmuje on przyszły montaż paneli na dachu.

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.7.2017.HS - Dach III.pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dach III.pdf

Wersja XML