Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2017-05-18

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 zwołuję XXX sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, w tym:

 

 1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 155/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 r.,
 2. zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego,
 3. dyskusja nad ww. sprawozdaniami,
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok.

 

 1. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2016 rok, w tym:

 

 1. zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2016 rok – Uchwała Nr 14/17 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9  maja 2017 r.,
 2. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 203/2017 z dnia 17 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok.

 

 1. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

 1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością,
 2. zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny,
 3. poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej ograniczenia praw i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw publicznych,
 4. przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2017 r.,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.

 

 1. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

 Powiatu Opolskiego

   Stefan Warzecha

Terminy posiedzeń komisji:

Polityki Gospodarczej – 22.05.2017 r. o godz. 15.00

Budżetu – 22.05.2017 r. o godz. 15.45

Polityki Społecznej – 23.05.2017 r. o godz. 14.00

Rewizyjnej – 25.05.2017 r. o godz. 9.30.

PDFProjekt Uchwały Nr XXX-207-17 RPO z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXX-208-27 RPO z dnia 25.05.2017 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXX-209-17 RPO z dnia 25.05.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXX-209-17 RPO z dnia 25.05.2017 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXX-210-17 RPO z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXX-211-17 RPO z dnia 25.05.2017 r. w sprawie poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXX-211-17 RPO z dnia 25.05.2017 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXX-212-17 RPO z dnia 25.05.2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXX-213-17 RPO z dnia 25.05.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXX-214-17 RPO z dnia 25.05.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.pdf
PDFWPF 5.2017.pdf
PDFWykaz przedsiewzięć 5.2017.pdf
 

Wersja XML