Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenieo wszczęciu postepowania w sprawie wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i odwodnieniu skrzyżowania dróg powiatowych oraz rozbudowie drogi w Magnuszowicach

Opole, 17 maja 2017 r.

WB.6740.1.3.2017.JK

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

          Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23)

zawiadamiam,

że dnia 04 kwietnia 2017r., na wniosek zarządcy drogi – Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu podpisanego przez pełnomocnika Agatę Rybczyńską (pełnomocnictwo z 6 grudnia 2016 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie  i odwodnieniu skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice – Grodków i rozbudowie drogi 1509 O Magnuszowice – Magnuszowiczki w miejscowości Magnuszowice na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren: dz. nr 95/3 (95/6) , 96, 97/2, 134/4, 200 k.m.1 obrębu 0011 Magnuszowice, gmina Niemodlin;

- poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych: dz. nr 95/2, 95/3 (95/5) , 97/1, 245, 246, 247 k.m.1 obrębu 0011 Magnuszowice, gmina Niemodlin;

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 200 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wersja XML