Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej publicznej w miejscowości Turawa i Kotórz Mały

WB.6740.1.1.2017.JK

                                                                            Opole, 19 kwietnia 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

          Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23)

zawiadamiam,

że dnia 02 marca 2017r., na wniosek zarządcy drogi - Wójta Gminy Turawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej publicznej w miejscowości Turawa  i Kotórz Mały na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren:

dz. nr 1175/215, 1172/211, 1170/211, 1168/189 k.m.2 obrębu 0077 Kotórz Mały, gmina Turawa;

dz. nr 147, 199/115 k.m. 3 obrębu 0077 Kotórz Mały, gmina Turawa,

dz. nr 379/1, 378/1, 353/2, 347/1, 356/1, 362/2, 383, k.m.3, obrębu 0138 Turawa, gmina Turawa,

 - poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

 dz. nr 1122/290, 254, 1181/211 k.m. 2 obrębu 0077 Kotórz Mały, gmina Turawa,

 

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 200 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wersja XML