Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚR.6341.54.2017.MK - przebudowa drogi powiatowej 1705 O w m. Turawa

Opole, 03.04.2017r.

OŚR.6341.54.2017.MK

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 ze zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2015.469 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, działającego poprzez pełnomocnika Pana Macieja Żuchowicza, Prezydent Miasta Opola wszczął postępowanie w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

- rozbiórkę istniejącego mostu w km 5+594 drogi powiatowej nr 1705 O w miejscowości Turawa,

- przebudowę rowu melioracyjnego bez nazwy poprzez: budowę nowego obiektu inżynierskiego  (przepustu) w km 5+594 drogi powiatowej nr 1705 O, dostosowanie przebiegu rowu melioracyjnego na wlocie i wylocie do przepustu, oraz budowę umocnienia rowu na wlocie i wylocie przepustu (umocnienie za pomocą kamienia polnego na zaprawie),

- wykonanie wylotu W1 wód opadowych i roztopowych, pochodzących z jezdni drogi   powiatowej nr 1705 O w rejonie przepustu,

2. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z jezdni drogi   powiatowej nr 1705 O w rejonie przepustu, do ziemi, za pomocą wylotu  W1.

Stosownie do postanowień art.73 §1 Kpa, zainteresowane strony mają prawo w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki i odpisy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pokój 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. pon-śr : 7.30 - 15.30, czw : 7.30 – 17.00, pt : 7.30 – 14.00 (poza godzinami pracy Urzędu: w formie przesyłki pocztowej, lub na adres e-mailowy: ).

Wersja XML