Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 01.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu Opolskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2016 roku.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (teren powiatu opolskiego).
8. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:


a) załatwienia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu i działającego w imieniu Starosty Opolskiego, Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu,
b) określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza,
c) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020”,
d) określenia na 2017 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
e) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Opolskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.


9. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego

Przewodniczący Rady
Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

Terminy posiedzeń komisji

- Komisji Budżetu –  06.03.2017 r. o godz. 15.40

- Komisja Polityki Gospodarczej –  08.03.2017 r. o godz. 14.30

- Komisja Polityki Społecznej – 09.03.2017 r. o godz.09.30

PDFSprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Opolu ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 roku.pdf
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie działania KM PSP w Opolu.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-187-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. w sprawie załatwienia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i działającego w imieniu Starosty Opolskiego Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-188-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-189-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2-16-2020.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVIII-189-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-190-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. w sprawie określenia na 2017 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-191-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. w sprawie dofinansowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego...pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-192-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-193-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 9.03.2017.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 9.03.2017.pdf
 

Wersja XML