Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.176.2016.ZW - przebudowa magazynów ryb RSP Wydrowice

Opole 2017-01-31

OŚ.6341.176.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 28.12.2016 r. pana Zbigniewa Kosterkiewicza Prezesa Zarządu i pani Jadwigi Bernackiej Zastępcy Prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach z siedzibą 49-100 Niemodlin, Wydrowice o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Likwidację urządzeń wodnych - istniejących magazynów ryb (poprzez ich zasypanie gruntem dowiezionym z zewnątrz) z rozbiórką urządzeń wodnych
  z nimi zwi
  ązanych - tj:

 

a.magazynu „M I” o powierzchni F = 0,26 ha, głębokości h = 2,0m i V = 5200m3, zlokalizowanego na dz. nr 89; 90; 91 a.m. 3 obręb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych: N: 50° 37` 26,56``; E: 17° 38` 37,45``.

b.magazynu „M II” o powierzchni F = 0,14 ha, głębokości h = 1,5 m i V = 2100m3, zlokalizowanego na dz. nr 90 a.m. 3 obręb Wydrowice

o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 27,20``; E: 17° 38` 35,71``.

c.magazynu bez nazwy o powierzchni F = 0,0275 ha, głębokości h = 1,5m i V = 413 m3, zlokalizowanego na dz. nr 89 a.m. 3 obręb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 25,80``; E: 17° 38` 63``,

d.częściowe zasypanie kanału zrzutowego wody z magazynów ryb do rz. Ścinawy

Niemodlińskiej na długości L = 19 m i V = 328 m3, zlokalizowanego na dz nr 90
i 91 a.m. 3 obręb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 27,83”; E: 17° 38` 37,07``

e.mnicha zrzutowego (bud. N-50) z magazynu „M II”, ø 0,60 m, L = 6 m,

zlokalizowanego na dz. nr 90 a.m. 3 obręb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 27,63`` ; E: 17° 38` 16,38``,

f.mnicha zrzutowego (bud. N-51) z magazynu „M III” ø 0,60 m, L = 7,5 m,

zlokalizowanego na dz. nr 90 a.m. 3 obręb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 26,56``; E: 17° 38` 35,38``,

g.mnicha zrzutowego (bud. N-49) z magazynu „MI”, ø 0,30 m, L = 10 m,

zlokalizowanego na dz. nr 89 a.m. 3 obreb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 27,28``; E: 17° 38` 38,00``

h.upustu wody z magazynu „M I” o świetle b = 1,0 m i długości L = 11,5 m,

zlokalizowanego na dz. nr 89 i 91 a.m. 3 obreb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 27,47``; E:17° 38` 37,35``,

i.mnicha zrzutowego z magazynu bez nazwy o średnicy ø 0,30 m
i długości L = 8,0 m, zlokalizowanego na dz. nr 89, a.m. 3 obręb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 26,15``; E: 17° 38` 39,17``,

j.kanału zrzutowego wody ze stawu Nr 2 „Buba” do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej poprzez jego zasypanie na całej długości L = 60 m, V = 774 m3, zlokalizowanego  na dz. nr 87, 89 i 18/1 a.m. 3 Wydrowice

o współrzędnych geograficznych: N: 50° 37` 26,77``; E: 17° 38` 39,19``
wraz z rozbiórką mnicha zrzutowego (bud. N-25) z tego stawu ø 0,8 m, L = 12 m zlokalizowanego na dz. nr 89

o współrzędnych geograficznych N: 50° 37`25,60``; E:17° 38`39,67``.

 

 1. Przebudowie istniejących urządzeń wodnych:

 

a.kanału zrzutowego (bud. N-6) odprowadzającego wodę z projektowanych magazynów ryb do rz. Ścinawy Niemodlińskiej w km 16+725, na odcinku od km 0+000 do km 0+023 przy zachowaniu wymiarów istniejących: szer. dna
3 ÷ 5 m, szer. górą 7,5 ÷ 10 m z nowym ukształtowaniem jego brzegów,  zlokalizowanego na dz. nr 90, 91 i 18/1 a.m. 3 obreb Wydrowice

o współrzędnych geograficznych:

początek: N: 50° 37` 28,33``; E: 17° 38` 37,10``

koniec: N: 50° 37` 28,99``; E: 17° 38` 37,11``

 

b.istniejącego magazynu ryb „MI” na kanał doprowadzający (bud. N-18) na odcinku 60 m od mnicha wlotowego (bud. N-27) do budowli zintegrowanej
(N-14, N-16, N-19), poprzez częściowe jego zasypanie, przy pozostawieniu kanału otwartego o szer. dna 7 ÷ 10 m i nachyleniu skarp 1 : 1,5, zlokalizowanego na dz. nr 89 i 91 a.m. 3 obręb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych:

początek N: 50° 37` 25,81``; E: 17° 38` 37,11``

koniec N: 50° 37` 24,02``; E: 17° 38` 37,39``

 

c.mnicha ujęciowego wody (bud. N-27) na projektowane magazyny ryb poprzez wydłużenie jego leżaka o 2 m z L= 10 m do L= 12 m, zlokalizowanego
na dz. nr 91 a.m. 3 obreb Wydrowice

o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 24,02``; E: 17° 38` 37,39``.

 

 1. Wykonanie urządzeń wodnych:

 

a.magazynu ziemnego „M1” o powierzchni F = 275 m2, głębokości całkowitej
h = 2,1 m, głębokości wody hw= 1,4 ÷ 1,6 m i V= 580 m3, zlokalizowanego na dz. nr 89 a.m. 3 obręb Wydrowice

o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 26,10``; E: 17° 38` 37,69``
wraz z budowlami wodnymi:

 

b.magazynu ziemnego „M2” o powierzchni F = 425 m2, głębokości całkowitej
h = 2,1 m, głębokości wody hw = 1,4 ÷ 1,6 m i V = 890 m3, zlokalizowanego na dz. nr 89 a.m. 3 obręb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych N:50037`26,58``; E:17038`38,24`` wraz z budowlami wodnymi:

 

c.magazynu ziemnego „M3” o powierzchni F = 420 m2, głębokości całkowitej
h = 2,1 m, głębokości wody hw= 1,4 ÷ 1,6 m i V = 880 m3, zlokalizowanego na dz. nr 87 i 89 a.m. 3 obręb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 27,15``; E: 17° 38` 38,21``
wraz z budowlami wodnymi:

o współrzędnych geograficznych: N: 50° 37` 27,27``; E: 17° 38` 37,42``.

 

d.magazynu zimnego „M4” o powierzchni F = 525 m2, głębokości całkowitej
h = 2,1 m, głębokości wody hw =1,4 ÷ 1,6 m i V = 1 100 m3, zlokalizowanego na dz. Nr 91 i 90 a.m. 3 obręb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych: N: 50° 37` 26,85``; E: 17° 38` 35,60``
wraz z budowlami wodnymi:

 

e.magazynu ziemnego „M5” o powierzchni F = 455 m2 głębokości całkowitej
h = 2,1 m, głębokości wody hw= 1,4 ÷ 1,6 m, V = 960 m3, zlokalizowanego
na dz. Nr 90 i 91 a.m. 3 obręb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych N: 50 37` 27,40``; E: 17 38` 36,06``
wraz z budowlami wodnymi:

o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 27,64``; E: 17° 38` 35,25``

 

f.rurociągu „A” (bud. N-12) z rur PEHD ø 0,60 m L = 58 m, doprowadzającego wodę z kanału otwartego do doprowadzalnika otwartego „A”, zasilającego
w wodę magazyn „M4” i „M5”, zlokalizowanego na działce Nr 90 i 91
a.m. 3 obręb Wydrowice o współrzędnych geograficznych:

wlot N: 50° 37` 25,81``; E: 17° 38` 37,11``

wylot N: 50° 37` 26,72``; E: 17° 38` 34,44``

wraz z budowlami wodnymi zlokalizowanymi na nim:

 

g.doprowadzalnika otwartego ziemnego „A” (bud. N-9) przy szer. dna
b = 0,5 m, nachyleniu skarp n = 1:1 i długości L = 36 m, doprowadzającego wodę z rurociągu „A” do magazynów „M4” i „M5”, zlokalizowanego
na dz. nr 90 a.m. 3 obręb Wydrowice o współrzędnych geograficznych:

początek: N: 50° 37` 26,72``; E: 17° 38` 34,44``

koniec N: 50° 37` 27,69``; E: 17° 38` 35,32``

 

h.rurociągu „B” (bud. N-20) z rur PEHD ø 0,60 m L= 39 m, doprowadzającego wodę z kanału otwartego do doprowadzalnika „B” zasilającego w wodę magazyny „M1”, „M2” i „M3”, zlokalizowanego na dz. nr 89 a.m. 3 obręb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych:

wlot: N: 50° 37` 25,81``; E: 17° 38` 37,11``

wylot: N: 50° 37`25`76``; E: 17° 38` 38,89``

wraz z budowlami wodnymi zlokalizowanymi na nim:

o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 25,76``; E: 17° 38` 38,89``

 

i.doprowadzalnika otwartego ziemnego „B” (bud. Nr 23) przy szer. dna b = 0,5 m, nachyleniu skarp n = 1:1 i długości L = 40 m, doprowadzającego wodę na magazyny „M1” do „M3”, zlokalizowanego na dz. nr 87 i 89 a.m. 3 obręb Wydrowice o współrzędnych geograficznych:

początek: N: 50° 37` 25,76``; E: 17° 38` 38,89``

koniec: N: 50° 37` 27,04``; E: 17° 38` 39,17``

 

j.ujęcia (bud. N-16), ø 0,8 m, L = 2,5 m, na kanał odłowowo – zrzutowy z kanału otwartego doprowadzającego wodę na projektowane magazyny ryb jako budowli zintegrowanej z bud. N-14 i N-19, przy rzędnej wł. 161,90 m npm, zlokalizowanego na dz. nr 91 a.m. 3 obreb Wydrowice

o współrzędnych geograficznych: N: 50° 37` 25,81``; E: 17° 38` 37,11``

 

k.kanału odłowowego zrzutowego żelbetowego (bud. Nr 13) przy szer. dna
b = 1,1 m, L = 56 m, odbierającego wody z magazynów ryb „M1” do „M5”, zlokalizowanego na działce nr 91 a.m. 3 obręb Wydrowice o współrzędnych geograficznych:

początek – N: 50° 37` 25,81``; E: 17° 38` 37,11``

koniec – N: 50° 37` 27,72``; E: 17° 38` 37,07``

 

l.odłówki mechanicznej ryb z komorą odłowu 3,0 x 2,0 m zlokalizowanej
w budynku odłówki (bud. N-4 i N-5), zlokalizowanej na dz. nr 89; 90 i 91
a.m. 3 obręb Wydrowice

o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 27,72``; E: 17° 38` 37,07``

 

m.rurociągu zrzutowego (bud. Nr 3), z komory odłowu do kanału zrzutowego,
ø 0,80 m, L = 16 m, zlokalizowanego na dz. nr 91 a.m. 3 obręb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych:

wlot – N: 50° 37` 27,79`` E: 17 38` 37,21``

wylot – N:50° 37`28,20`` E: 17 38` 37,05``

wraz z budowlami wodnymi zlokalizowanymi na nim:

o współrzędnych geograficznych: N: 50° 37` 28,27`` E: 17° 38` 37,38``

 

n.mnicha piętrząco – zrzutowego (bud. N-15), z istniejącego magazynu „MIII” do kanału doprowadzającego wodę na magazyny „M1” do „M5” (bud. N-18),
ø 0,60 m, L = 7 m, zlokalizowanego na dz. nr 90 i 91 a.m. 3 obręb Wydrowice
o współrzędnych geograficznych: N:50037`25,73`` E:17038`36,04``

 

o.rurociągu zasilającego (bud. N-30) w wodę staw Nr 1 „Dyzio”
z doprowadzalnika Nr 1 ø 600 mm, L= 115 m wraz z 2 szt. studniami kontrolnymi ø 1,2 m i wylotem, przy rz. wl. 163,25 m npm, rz. wyl. 162,70 m npm, bud. N-28, N-29, N-31 i N-32, zlokalizowanego na dz. Nr 17, 91, 113, 52 a.m. 3 obręb Wydrowice
 

 

o współrzędnych geograficznych:

wlot bud. N-28 –          N: 50 37` 23,51`` E: 17 38` 36,97``

studnia bud. N-29 –      N: 50 37` 23,51`` E: 17 38` 36,60``

studnia bud. N-31 –      N: 50 37` 25,13`` E: 17 38` 33,78`

wylot bud. N-32 –        N: 50 37` 26,14`` E: 17 38` 32,92``

 

p.mnicha piętrząco – zrzutowego (bud. N-26) ze stawu Nr 2 „Buba” ø 0,80 m
L = 12 m do nowoprojektowanego rowu zrzutowego (bud. N-27), zlokalizowanego na dz. nr 87, 88 a.m. 3 obręb Wydrowice

o współrzędnych geograficznych N: 50° 37` 25,64``; E: 17° 38` 40,15``

 

q.rowu odprowadzającego (bud. Nr 27) wodę ze stawu Nr 2 „Buba” do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 16+803 przy szer. dna b = 0,5 m, nachyleniu skarp n = 1:1,5 i długości L = 38 m, zlokalizowanego na dz. Nr 87, 68/2 i 18/1
o współrzędnych geograficznych:

początek – N: 50° 37` 25,64`` E: 17° 38` 40,15``

koniec – N: 50° 37` 27,27`` E: 17° 38` 40,32``

 

 1. Piętrzenie wód na kanale doprowadzającym wodę (bud. Nr 18) na projektowane

magazyny ryb „M1” do M5” do rzędnej 163,82 m npm za pomocą budowli zintegrowanej (mnichów wpustowych na rurociągi „A” i „B” oraz kanał odłowowo – zrzutowy - bud. N-14, N-16 i N-19) w okresie 14.10 do 25.12. każdego roku

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

Wersja XML