Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2017.01.24       

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 2 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29  zwołuję XXVII sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 6. Sprawozdania z pracy komisji Rady Powiatu Opolskiego.
 7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

 1. przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
 2. przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3”
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
 3. wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
 4. zmiany statutu Domu Dziecka w Chmielowicach,
 5. zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze,
 6. projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Opolskiego,
 7. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.,
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017- 2021,
 10. powierzenia Gminie Popielów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XVII Dożynek Powiatowych,
 11. zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład  Zespołu Szkół  w Chróścinie poprzez zmianę siedziby.

 

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

Terminy posiedzeń komisji

- Komisji Budżetu –  30.01.2017 r. o godz. 15.45

- Komisja Polityki Gospodarczej –  30.01.2017 r. o godz. 15.00

- Komisja Polityki Społecznej – 31.01.2017 r. o godz.14.00

- Komisja Rewizyjna – 02.02.2017 o godz. 9.30

PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-176-17 RPO z dnia 02.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-177-17 RPO z dnia 02.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3”.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-178-17 RPO z dnia 02.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-179-17 RPO z dnia 02.02.2017r w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Chmielowicach.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-180-17 RPO z dnia 02.02.2017r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-181-17 RPO z dnia 02.02.2017rw sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-182-17 RPO z dnia 02.02.2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-183-17 RPO z dnia 02.02.2017r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r..pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-184-17 RPO z dnia 02.02.2017r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-184-17 RPO z dnia 02.02.2017 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-184-17 RPO z dnia 02.02.2017 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-185-17 RPO z dnia 02.02.2017r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XVII Dożynek Powiatowych.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-186-17 RPO z dnia 02.02.2017r .w sprawie zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby.pdf
 

Wersja XML