Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja prawna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na bieżąco informują petentów o obowiązujących przepisach prawa. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przybliżają rodzinom zastępczym  i usamodzielnianym wychowankom  informacje z zakresu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą:

Procedurę zakwalifikowania kandydata na rodzinę zastępcza prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, gdzie należy złożyć niezbędną dokumentację. Po pozytywnej ocenie kandydata Centrum kieruje go na szkolenie dla rodzin zastępczych. Szkolenie to jest finansowane przez PCPR.

Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej ma miejsce na mocy postanowienia Sądu. Rodzina zastępcza zostaje objęta opieką pracowników PCPR, w tym koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadaniem koordynatora jest udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym w wykonywaniu ich zadań. Rodziny zastępcze mają również możliwość skorzystania z  pomocy psychologa i pedagoga.

Rodzinie zastępczej przysługują miesięczne świadczenia związane z pokryciem kosztów utrzymania dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej wiąże się z wieloma obowiązkami oraz trudnościami. Jednocześnie jest to satysfakcjonująca misja, gdyż często dopiero w rodzinie zastępczej dzieci uczą się co to znaczy być kochanym i otoczonym opieką.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu dokłada wszelkich starań by wspierać kandydatów oraz rodziny zastępcze w ich pracy wychowawczej, gdyż nie ma nic ważniejszego niż szczęście dziecka. 

Wszelkie szczegółowe informację dotyczące rodzin zastępczych można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 45-005 Opole oraz pod numerem telefonu 77 44 20 504

PDFCo można załatwić w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
DOCXWarunki, jakie muszą spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą
DOCProcedura dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w Powiecie Opolskim

Wersja XML