Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krasiejów, ul. Spóracka

Opole, 2016 -12-30

WB.6740.2.9.9.2016.KFC

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Działając na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

że Starosta Opolski dnia 30 grudnia 2016r. zezwolił Zarządowi Powiatu Opolskiego siedzibą w Opolu przy ulicy 1 Maja 29, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 2, działającego poprzez  pełnomocnika Pana Sebastiana Raudzisa – SEWI Spółka Jawna z siedzibą w Opolu przy ulicy Oleskiej 117 (pełnomocnictwo z 19 lipca 2016 r.) na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krasiejów, ul. Spóracka, na działkach oznaczonych   w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

- na terenie wyznaczającym proponowany przebieg dróg: 428/107, 478/107, 479/107, 480/107, 434/93, 1147/174 k.m 4 obręb, Krasiejów;

-  na terenie niezbędnym dla realizacji obiektu budowlanego: 1010/107, 1148/174 k.m.4, 285/6 km. 2 obręb Krasiejów.   

W ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 201 w godzinach pracy Urzędu, zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wersja XML