Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 101806 O – ul. Stawowej w m. Kurznie

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

          Na podstawie art. 11d ust. 5,6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją z 16 grudnia 2016 r. (znak WB.6740.2.8.2016.JK) zezwolił Gminie Popielów na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 101806 O – ul. Stawowej w miejscowości Kurznie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren:

28/2, 247, 259, 257/6, 262/3, 262/4, 184/1, 182/1, 182/2, 181, 180/2, 180/5, 180/6, 178/1, 176/1, 177/1, 177/2, 254/4, 254/5, 255/2, 256/2, 257/4, 152 , k.m.1, obrębu 0126 Kurznie, gmina Popielów,

 - poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

    176/1, 177/1, 254/5, 178/1 , k.m.1, obrębu 0126 Kurznie, gmina Popielów,

   - nieruchomości , z których korzystanie będzie ograniczone:

28/2, k.m.1, obrębu 0126 Kurznie, gmina Popielów.

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popielów na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 200 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

Wersja XML