Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2016-12-12


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza, ul. Pomologia 11 zwołuję XXVI sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:


1) zmiany Uchwały Nr IV/21/15 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2015-2017”,
2) zmiany XVIII/119/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. określającej na 2016 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
3) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
4) wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,
5) wyrażenia sprzeciwu wobec nieodpłatnego przejęcia Domu Dziecka w Chmielowicach przez miasto Opole na prawach powiatu,
6) powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Chrząstowice,
7) powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Łubniany,
8) powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Tarnów Opolski,
9) powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Turawa,
10) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
11) ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.,
13) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021,
14) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
15) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2017:


a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Opolskiego do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
e) dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji,
f) głosowanie każdego wniosku osobno,
g) głosowanie całej uchwały budżetowej.


16) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.


7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.


Przewodniczący Rady
Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha


Posiedzenie Komisji:
Polityki Gospodarczej – 19.12.2016 r. o godz. 14.30 (sala konferencyjna SP Opole, ul. 1 Maja 29).
Budżetu – 19.12.2016 r. o godz. 16.00 (sala konferencyjna SP Opole, ul. 1 Maja 29).
Polityki Społecznej – 20.12.2016 r. o godz. 14.00 (sala konferencyjna SP Opole, ul. 1 Maja 29).
Rewizyjnej – 22.12.2016 r. o godz. 9.30 (Zespół Szkół w Prószkowie).

PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-161-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-21-15 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-162-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII-119-16 z dnia 14.04.2016 r. określającej na 2016 r. zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-163-15 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych ...pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-164-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-165-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec nieodpłatnego przejęcia Domu Dziecka w Chmielowicach przez miasto na prawach powiatu Opole.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-166-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Chrząstowice.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-167-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Łubniany.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-168-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Tarnów Opolski.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-169-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Turawa.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-170-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Opolskiego ...pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-171-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych ...pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-172-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-173-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-174-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-175-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2017.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-176-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 22.12.2016.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2021..pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 22.12.2016.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 2017-2021.pdf
 

Wersja XML