Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.162.2016.ZW - drenaże DK45 Jełowa

Opole 2016-12-08

OŚ.6341.162.2016.ZW

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek pana Jerzego Roczka Zastępcy Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu z siedzibą: 45-085 Opole ul. Niedziałkowskiego 6 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.Wykonanie urządzeń wodnych

 

a.Drenażu nr 1 biegnącego wzdłuż lewej strony DK45 od km 124+576,00
do km 124+748,50 o poniższych parametrach:

 

Współrzędne geograficzne:

 

b.Drenażu nr 2 biegnącego wzdłuż prawej strony DK45 od km 124+415,00
do km 124+809,00 o poniższych parametrach:

 

Współrzędne geograficzne:

 

c.Drenażu nr 3 biegnącego wzdłuż lewej strony DK45 od km 124+471,80
do km 124+539,70 o poniższych parametrach:

Współrzędne geograficzne:

 

d.Drenażu nr 4 biegnącego wzdłuż lewej strony DK45 od km 124+453,30
do km 124+471,80 o poniższych parametrach:

Współrzędne geograficzne:

 

e.Drenażu nr 5 biegnącego wzdłuż lewej strony DK45 od km 124+414,70
do km 124+445,82 o poniższych parametrach:

Współrzędne geograficzne:

 

f.   Wylotu z drenażu nr 1 do rowu zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg: powiatowej nr 1704 O (ul. Nadleśna) z drogą krajową nr 45, wykonanego
z prefabrykowanych elementów betonowych, osadzonych w skarpie drogi,
o poniższych parametrach:

2.Szczególne korzystanie z wód polegające na

 

  1. Odprowadzaniu wód drenażowych zebranych z terenów przyległych do drogi krajowej nr 45 (pola uprawne), terenu przy murze oporowym i skarpy drogi, za pośrednictwem:

 

Qmaxh= 0,04 m3/h,

Qśrdobowe= 1,04 m3/dobę,

Qmaxroczne= 376 m3/rok,

 

Qmaxh= 0,10 m3/h,

Qśrdobowe= 2,51 m3/dobę,

Qmaxroczne= 904 m3/rok,

 

Qmaxh= 0,01 m3/h,

Qśrdobowe= 0,36 m3/dobę,

Qmaxroczne= 128 m3/rok,

 

Qmaxh= 0,01 m3/h,

Qśrdobowe= 0,22 m3/dobę,

Qmaxroczne= 80 m3/rok,

 

Qmaxh= 0,003 m3/h,

Qśrdobowe= 0,09 m3/dobę,

Qmaxroczne= 32 m3/rok,

 

Łączna ilość wód drenażowych odprowadzanych z drenaży nr 2, 3, 4, 5 do lewostronnego rowu drogowego DK45 w km 124+400,70 za pośrednictwem kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem W1 wyniesie:

 

Qmaxh= 0,123 m3/h, Qśrdobowe= 3,18 m3/dobę, Qmaxroczne= 1144 m3/rok,

Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód oraz urządzeń wodnych przewidzianych do wykonania, w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 

 

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

 

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29
pok. 209, w godzinach urzędowania.

 

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy Łubniany w godzinach urzędowania.

 

 

 

                                                                                                                                               Z up. Starosty

                                                                                                                                               Marek Parfimczyk

                                                                                                                                               Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML