Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania wodnoprawnego dot. odwodnienia drogi powiatowej ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni

Opole, 30.11.2016 r.

OŚR.6341.150.2016.MK

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 ze zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2015.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, działającego poprzez pełnomocnika Pana Tomasza Sokulskiego, Prezydent Miasta Opola wszczął postępowanie w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie wylotu W kanału deszczowego D500mm do cieku Ptaszkówka w km 2+170 w Dębskiej Kuźni,

- wykonanie 3 par studzienek chłonnych, służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych do gruntu,

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych, pochodzących z odcinka  ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni o długości 1091m (od linii kolejowej PKP do mostu na cieku Ptaszkówka) oraz z terenów przyległych do ul. Wiejskiej, wylotem W do cieku Ptaszkówka w km 2+170,

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odcinka ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni o długości 196m (od ul. Ozimskiej do linii kolejowej PKP), do ziemi za pomocą 3 par studzienek chłonnych,

 Stosownie do postanowień art.73 §1 Kpa, zainteresowane strony mają prawo w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki i odpisy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pokój 318), w godzinach pracy Urzędu:

pon-śr : 7.30 - 15.30

czw : 7.30 – 17.00

pt : 7.30 – 14.00

Wersja XML