Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krasiejów, ul. Spóracka

Opole, dnia 16 listopada 2016r.

WB.6740.2.9.2016.KFC

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

że dnia 10 października 2016r. na wniosek zarządcy drogi Zarząd Powiatu Opolskiego siedzibą w Opolu przy ulicy 1 Maja 29, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 2, działającego poprzez  pełnomocnika Pana Sebastiana Raudzisa – SEWI Spółka Jawna z siedzibą w Opolu przy ulicy Oleskiej 117 (pełnomocnictwo z 19 lipca 2016 r.), zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krasiejów, ul. Spóracka, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

- na terenie wyznaczającym proponowany przebieg dróg: 428/107, 478/107, 479/107, 480/107, 434/93, 1147/174 k.m 4 obręb, Krasiejów;

-  na terenie niezbędnym dla realizacji obiektu budowlanego: 1010/107, 1148/174 k.m.4, 258/6 km. 2 obręb Krasiejów.   

          Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z aktami sprawy, podając numer sprawy oraz zgłosić wnioski dowodowe oraz ewentualne uwagi i zastrzeżenia co do posiadanego materiału dowodowego.

          Nadto informuję, iż zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, pod rygorem doręczenia pisma pod dotychczasowy adres ze skutkiem prawnym. 

Wersja XML