Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.155.2016.ZW - DW 463 mosty na: rzece Libawie i jej Młynówce Dylaki

Opole 2016-11-07

OŚ.6341.155.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Adama Stempniewicza Prezesa Zarządu FASYS MOSTY Sp. z o.o. 50-348 Wrocław ul. Sienkiewicza 100/2, działającego w imieniu Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Opolu
z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 127, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Dyrektora ZDW w Opolu Mirosława Sokołowskiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych) w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 10+300 do km 10+550 wraz z przebudową mostów w m. Dylaki w km 10+369 i km 10+497” tj.

 

 1. Wykonanie przebudowy urządzenia wodnego mostu w km 1+792 rzeki Libawy
  (DW 463 km drogi 10+369)
  polegającej na częściowej rozbiórce obiektu, wzmocnieniu go płaszczem żelbetowym po dokonaniu odkrywki stref zaplecznych oraz zabezpieczeniu istniejącego posadowienia i wykonaniu poszerzenia konstrukcji mostu wraz z odtworzeniem jego formy architektonicznej, tak aby po przebudowie posiadał on poniższe parametry:

Współrzędne geograficzne lokalizacji mostu:

                        N: 50o 44’ 28,9131”   E: 18o 11’ 33,5071”

Stan prawny nieruchomości

w zasięgu oddziaływania planowanych do przebudowy urządzeń wodnych – mostu na rzece Libawie w km 1+792 (DW 463 km drogi 10+369):

- działka nr 263/34 a.m. 2 obręb Dylaki gm. Ozimek własność: Województwo Opolskie w trwałym zarządzie: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

 1. Wykonanie przebudowy rowu przydrożnego od km 10+310 (zjazd indyw.
  na dz. nr 421/32 i 422/32) do km 10+372 (wylot W1) tj. na długości 62 m, polegającej na jego zarurowaniu rurociągiem o poniższych parametrach:

Współrzędne geograficzne lokalizacji przebudowy – zarurowania rowu przydrożnego:

początek         N: 50o 44’ 31,0542”   E: 18o 11’ 33,8872”

koniec             N: 50o 44’ 29,0494”   E: 18o 11’ 33,9919”

Stan prawny nieruchomości

w zasięgu oddziaływania planowanych do przebudowy urządzeń wodnych – rowu przydrożnego w ciągu DW 463 od km 10+310 do km 10+372:

 1. Wykonanie wylotu W1 wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru drogi wojewódzkiej DW 463, zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Libawy
  w km 1+803
  , na działce  nr 454/34 a.m. 2 obręb Dylaki, wykonanego w formie prefabrykowanego elementu żelbetowego z rurą z tworzywa sztucznego o poniższych parametrach:
  • średnica wylotu DN 400,
  • rzędna dna wylotu: 179,35 m npm,
  • rzędna dna rzeki w rejonie wylotu: 178,79 m npm,

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot W1        N: 50o 44’ 29,0494”   E: 18o 11’ 33,9919”

Stan prawny nieruchomości

w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych – wylotu W1 na prawym brzegu rzeki Libawy w km 1+803 oraz szczególnego korzystania z wód:

 1. Wykonanie wylotu W2 wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru drogi wojewódzkiej DW 463, zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Libawy
  w km 1+803
  , na działce  nr 454/34 a.m. 2 obręb Dylaki, wykonanego w formie prefabrykowanego elementu żelbetowego z rurą z tworzywa sztucznego o poniższych parametrach:
  • średnica wylotu DN 200,
  • rzędna dna wylotu: 179,38 m npm,
  • rzędna dna rzeki w rejonie wylotu: 178,79 m npm,

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot W2        N: 50o 44’ 28,7535”   E: 18o 11’ 33,9863”

Stan prawny nieruchomości

w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych – wylotu W2 na prawym brzegu rzeki Libawy w km 1+803 oraz szczególnego korzystania z wód:

 1. Wykonanie przebudowy urządzenia wodnego mostu w km 0+500 Młynówki rzeki Libawy (DW 463 km drogi 10+497) polegającej na częściowej rozbiórce obiektu, wzmocnieniu go płaszczem żelbetowym po dokonaniu odkrywki stref zaplecznych oraz zabezpieczeniu istniejącego posadowienia i wykonaniu poszerzenia konstrukcji mostu wraz z odtworzeniem jego formy architektonicznej, tak aby po przebudowie posiadał on poniższe parametry:

Współrzędne geograficzne lokalizacji mostu:

                        N: 50o 44’ 24,7801”   E: 18o 11’ 33,3465”

Stan prawny nieruchomości

w zasięgu oddziaływania planowanych do przebudowy urządzeń wodnych – mostu na Młynówce rzeki Libawy w km 0+500 (DW 463 km drogi 10+497):

- działka nr 372/6 a.m. 4 obręb Dylaki gm. Ozimek własność: Województwo Opolskie w trwałym zarządzie: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

 1. Wykonanie wylotu W3 wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru drogi wojewódzkiej DW 463, zlokalizowanego na lewym brzegu Młynówki rzeki Libawy
  w km 0+509
  , na działce nr 754/2 a.m. 4 obręb Dylaki, wykonanego w formie prefabrykowanego elementu żelbetowego z rurą z tworzywa sztucznego o poniższych parametrach:
  • średnica wylotu DN 200,
  • rzędna dna wylotu: 181,03 m npm,
  • rzędna dna cieku w rejonie wylotu: 180,50 m npm,

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot W3        N: 50o 44’ 28,7062”   E: 18o 11’ 33,8221”

Stan prawny nieruchomości

w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych – wylotu W3 na lewym brzegu Młynówki rzeki Libawy w km 0+509 oraz szczególnego korzystania z wód:

 1. Szczególne korzystanie z wód polegające na:
  1. Odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych zebranych poprzez projektowaną kanalizację deszczową z części drogi wojewódzkiej DW 463 (jezdni i ciągu pieszo rowerowego grawitujących do kanalizacji deszczowej), do zarurowanego odcinka rowu przydrożnego w km 10+350
   i dalej wylotem W1 do rzeki Libawy w km 1+803, za pośrednictwem wylotu
   o średnicy 400 mm, zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki, na działce
   nr 454/34 a.m. 2 obręb Dylaki gmina Ozimek w poniższych ilościach:

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qsmax= 10,33 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 135,06 l/s*ha

Qmaxh= 37,19 m3/h,

Qśrd= 1,36 m3/d,

Qmax.roczne = 558,45 m3/rok.

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

Punkt kontrolny jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

Urządzenia oczyszczające:

 1. Odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych wylotem W2 zebranych poprzez projektowaną kanalizację deszczową z części drogi wojewódzkiej DW 463 (jezdni i ciągu pieszo rowerowego grawitujących do kanalizacji deszczowej), do rzeki Libawy w km 1+803, za pośrednictwem wylotu o średnicy 200 mm, zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki, na działce nr 454/34 a.m. 2 obręb Dylaki gmina Ozimek w poniższych ilościach:

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qsmax= 12,88 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 135,06 l/s*ha

Qmaxh= 46,37 m3/h,

Qśrd= 1,70 m3/d,

Qmax.roczne = 696,42 m3/rok.

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

Punkt kontrolny jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

Urządzenia oczyszczające:

 1. Odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych wylotem W3 zebranych poprzez projektowaną kanalizację deszczową z części drogi wojewódzkiej DW 463 (jezdni i ciągu pieszo rowerowego grawitujących do kanalizacji deszczowej), do Młynówki rzeki Libawy w km 0+509, za pośrednictwem wylotu o średnicy 200 mm, zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki, na działce nr 754/2 a.m. 4 obręb Dylaki gmina Ozimek w poniższych ilościach:

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qsmax= 4,43 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 135,06 l/s*ha

Qmaxh= 15,96 m3/h,

Qśrd= 0,585 m3/d,

Qmax.roczne = 239,81 m3/rok.

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

Punkt kontrolny jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

Urządzenia oczyszczające:

studzienki wpustowe ø 350 mm (2 szt.) z osadnikami na wpustach
Wd 7 i Wd 8, separator koalescencyjny ø 1300 mm,

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML