Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.146.2016.ZW - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Staw Nowokuźnicki

Opole 2016-10-28

OŚ.6341.146.2016.ZW

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek pana Pawła Opałki z Biura Projektów Budowlanych PLANBUD z siedzibą: 48-304 Nysa ul. Zjednoczenia 9/2, działającego w imieniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą: 45-061 Opole ul. Katowicka 39 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Prószkówki dla potrzeb istniejącego stawu przepływowego – Rezerwatu Przyrody „Staw Nowokuźnicki” o powierzchni 28,91 ha, zlokalizowanego na działce nr 220 a.m. 1 obręb Nowa Kuźnia gm. Prószków polegające na:

 

 1. Piętrzeniu wód rzeki Prószkówki w km 22+727 za pomocą istniejącej budowli piętrzącej – mnicha do rzędnej MaxPP = NPP = 167,04 m npm
  w okresie całego roku
  ,

Współrzędne geograficzne lokalizacji urządzenia wodnego - mnicha

                        N: 50° 36’ 10,79”                   E: 17° 51’ 41,52”

 1. Piętrzeniu wód za pomocą istniejącego przelewu bocznego w formie przepustu skrzynkowego z wylotem do rowu R-A w km 0+178 do rzędnej
  MaxPP = NPP = 167,04 m npm w okresie całego roku,

Współrzędne geograficzne lokalizacji urządzenia wodnego – przelewu bocznego

                        N: 50° 36’ 10,25”                   E: 17° 51’ 45,10”

Stan prawny działki, na której zlokalizowane są urządzenia wodne:

staw wraz z urządzeniami piętrzącymi zlokalizowane są na działce nr 220 a.m. 2 obręb Nowa Kuźnia gm. Prószków wł. Skarb Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (administrator WZMiUW w |Opolu).

Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 209, w godzinach urzędowania.

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w godzinach urzędowania.

 

                                                                                                                                   Z up. Starosty

                                                                                                                                   Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                                                                   Geolog Powiatowy

Wersja XML