Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2016-10-20

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXIV sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 w Powiecie Opolskim.
 7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r.,
  2. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”,
  3. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
  4. zmiany Uchwały nr XVIII/119/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. określającej na 2016 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.
 8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady

 Powiatu Opolskiego

   Stefan Warzecha

Posiedzenie komisji:

PDFProjekt Uchwały Nr XXIV-148-16 RPO z dnia 27.10.2016 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIV-149-16 RPO z dnia 27.10.2016 r. w spr. wyrażenia woli przystapienia do realizacji proj. partnerskiego pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opol. etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gm. Lewin Brzeski.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIV-150-16 RPO z dnia 27.10.2016 r. w spr. rocznego progr. wspól. z org. pozarz. oraz pod. wym. w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na rok 2017.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIV-151-16 RPO z dnia 27.10.2016 r. w spr. zmiany Uchwały Nr XVIII-119-16 z dnia 14.04.2016 r. okr.na 2016 r. zadania i środki przezn. przez PFRON dla osób niepełn. Pow. Opol.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIV-152-16 RPO z dnia 27.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-153-16 RPO z dnia 27.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 27.10.2016.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 27.10.2016.pdf
 

Wersja XML