Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z owczarni na kurnik

Opole, dnia 25 sierpnia 2016r.

WB.6740.1.712.2016.JS

 

S T A R O S T A    O P O L S K I,

zgodnie z  art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, pokój 200, zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji z dnia 25 sierpnia 2016r Nr  647/2016  zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Drobiarstwu Opolskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 39  pozwolenia na budowę polegającą na:

- zmianie sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z owczarni na kurnik wraz z budową silosów na paszę w miejscowości Tarnica, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 106/6 k.m. 1, obrębu Tarnica.

              

                

  z upoważnienia Starosty

Beata Przybylska

Naczelnik Wydziału Budownictwa

Wersja XML