Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji sprawie budowy stacji paliw w Zawadzie

 

Opole, dnia 18 sierpnia 2016r.

S T A R O S T A    O P O L S K I,

zgodnie z  art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuję, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja, pokój 200, zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji z dnia 18 sierpnia 2016r. Nr 622/2016, znak: WB.6740.1.635.2016.JK, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej LOTOS Paliwa Sp. z o.o. , ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk , pozwolenia na budowę polegającą na:

-budowie stacji paliw płynnych i gazowych składających się z pawilonu sprzedaży, wiaty, zbiorników paliw, pylonu cenowego, skrzynek rozsączających, zbiornika p.poż. oraz pozostałej infrastruktury parkingów, dróg manewrowych, odkurzacza i śmietnika,

-budowie drogi gminnej lokalnej wewnętrznej 4KDLW oraz budowa zjazdu z drogi gminnej lokalnej wewnętrznej 4KDLW

w Zawadzie na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 928/102, 913/102 k. m. 2, obrębu Zawada.

              

                 

  z upoważnienia Starosty

Jakub Kania

Inspektor w Wydziale Budownictwa

                       

 

 

 

 

                

                       

 

 

Wersja XML