Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.109.1.2015.ZW - stawy Sławice

Opole 2016-07-06

OŚ.6341.109.1.2015.ZW

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek pana Stanisława Staniszewskiego z Zakładu Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o.
z siedzibą: 45-317 Opole ul. Morcinka 43 pełnomocnika pana Marcina Gałka zam. 45-437 Opole ul. Gajowa 8 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód cieku Ryjec dla potrzeb istniejącego kompleksu 5 stawów rybnych, karpiowych zlokalizowanych na działce nr 28 a.m. 1 obręb Sławice gm. Dąbrowa polegające na:

 

  1. Piętrzeniu wód:

a.cieku Ryjec do rzędnej 148,52 m n.p.m. za pomocą zastawki betonowej z zamknięciem szandorowym zlokalizowanej w km 2+140 w okresie całego roku (z wyłączeniem okresów niezbędnych do konserwacji cieku) w celu umożliwienia poboru wody z cieku Ryjec za pośrednictwem Kanału Ulgi i ujęcia brzegowego do stawów nr 1 ÷ 5;

 

b.(gromadzeniu) na stawach 1 ÷ 5 do rzędnej 148,00 m npm za pomocą mnichów stawowych w okresach:

 

  1. Poborze wody z cieku Ryjec za pośrednictwem Kanału Ulgi i ujęcia brzegowego zlokalizowanego w km 0+092 tegoż kanału, w postaci przepustu ø 220 mm z klapą zwrotną i zasuwą na wlocie w poniższych terminach i ilościach:

 

a.od 01.03. do 15.03. każdego roku w ilości: Q = 27,8 dm3/s, Qmaxh= 100,2 m3/h,
Qśrd= 2 405 m3/d, dla potrzeb zalewu stawów 3, 4, 5,

b.od 16.03. do 31.03. każdego roku w ilości: Q = 19,7 dm3/s, Qmaxh= 71,1 m3/h,
Qśrd= 1 706 m3/d, dla potrzeb zalewu stawów 1, 2,

c.od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości: Q = 4,3 dm3/s, Qmaxh= 15,5 m3/h,
Qśrd= 372 m3/d, dla potrzeb uzupełnienia strat na parowanie i przesiąki dla
stawów 1 ÷ 5,

d.od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości: Q = 4,6 dm3/s, Qmaxh= 16,5 m3/h,
Qśrd= 397 m3/d, dla potrzeb uzupełnienia strat na parowanie i przesiąki dla
stawów 1 ÷ 5,

e.od 01.06. do 31.07. każdego roku w ilości: Q = 5,1 dm3/s, Qmaxh= 18,4 m3/h,
Qśrd= 442 m3/d, dla potrzeb uzupełnienia strat na parowanie i przesiąki dla
stawów 1 ÷ 5,

f.od 01.08. do 31.08. każdego roku w ilości: Q = 5,0 dm3/s, Qmaxh= 18,0 m3/h,
Qśrd= 432 m3/d, dla potrzeb uzupełnienia strat na parowanie i przesiąki dla
stawów 1 ÷ 5,

g.od 01.09. do 14.09. każdego roku w ilości: Q = 4,5 dm3/s, Qmaxh= 16,2 m3/h,
Qśrd= 390 m3/d, dla potrzeb uzupełnienia strat na parowanie i przesiąki dla
stawów 1 ÷ 5,

h.od 01.11. do 30.11. każdego roku w ilości: Q = 20,3 dm3/s, Qmaxh= 73,2 m3/h,
Qśrd= 1 757 m3/d, dla potrzeb ponownego zalewu stawów nr 1, 3, 4,

i.od 01.12. do 19.02. każdego roku w ilości: Q = 8,5 dm3/s, Qmaxh= 30,4 m3/h,
Qśrd= 731 m3/d, dla potrzeb uzupełnienia strat na przesiąki dla
stawów 1, 3, 4.

 

Łączny maksymalny roczny pobór wód wyniesie Qmax/rok= 244 579 m3/rok

 

  1. Odprowadzaniu (zrzucie) wód do cieku Ryjec

 

a.w km 1+682 za pomocą wylotu (przepustu) ø 500 mm kończącego rów zrzutowy „A” ze stawów 1 ÷ 5,

b.w km 1+578 za pomocą wylotu rurociągu ø 160 mm służącego do wspomagania głównego zrzutu ze stawu nr 1 w celu obniżenia rzędnej zwierciadła wody poniżej 1,3 m od NPP na stawie nr 1, w poniższych terminach i ilościach:

 

 

Łączny maksymalny roczny zrzut wód wyniesie Qmax/rok= 165 720 m3/rok

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane są urządzenia wodne:

 

a.stawy nr 1 ÷ 5 wraz z urządzeniami związanymi z nimi funkcjonalnie (mnichy do piętrzenia wody odprowadzalnik - rów „A”) zlokalizowane są na działce nr

b.zastawka betonowa w km 2+140 cieku Ryjec zlokalizowana jest na działce nr

c.ujęcie brzegowe w km 0+092 Kanału Ulgi zlokalizowana jest na działce nr

 

d.wylot (przepust) ø 500 mm w km 1+682 cieku Ryjec kończący rów zrzutowy „A” zlokalizowana jest na działce nr

e.wylot ze stawu nr 1 w km 1+578 cieku Ryjec zlokalizowany jest na działce nr

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych

 

staw nr 1                                                                                                                                N: 50° 42’ 29,81”       E: 17° 52’ 25,30”

staw nr 2                                                                                                                                N: 50° 42’ 31,35”       E: 17° 52’ 25,72”

staw nr 3                                                                                                                                N: 50° 42’ 30,49”       E: 17° 52’ 20,76”

staw nr 4                                                                                                                                N: 50° 42’ 26,92”       E: 17° 52’ 27,42”

staw nr 5                                                                                                                                N: 50° 42’ 28,79”       E: 17° 52’ 29,98”

zastawka betonowa w km 2+140 cieku Ryjec                                 N: 50° 42’ 19,36”       E: 17° 52’ 26,52”

ujęcie brzegowe w km 0+092 Kanału Ulgi                          N: 50° 42’ 21,78” E: 17° 52’ 25,27”

wylot (przep) ø 500 mm w km 1+682 cieku Ryjec  N: 50° 42’ 30,59”            E: 17° 52’ 30,96”

wylot ze stawu nr 1 w km 1+578 cieku Ryjec                                 N: 50° 42’ 19,36”       E: 17° 52’ 26,52”

 

 

Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych przewidzianych do likwidacji, przebudowy, wykonania w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 

 

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

 

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 209, w godzinach urzędowania.

 

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy Dąbrowa w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

                                                                                                                                   Z up. Starosty

                                                                                                                                   Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                                                                   Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML